ازپرده برون آمد ساقی قدحی دردست              کرده است همه مست و خود نیز چنان سرمست

برداشت یکی پرده از چهره بیداری                    آورد به دل شوری چون شیشه غم بشکست

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 21:49 توسط امیر حسین |

بیا   عاشقی  را  رعایت کنیم                               زیاران عاشق حکایت کنیم

ازآنان که جان بر وطن داده اند                             به حفظ ترابش ثمن داده اند

از آنان که چون طائری  پرزدند                                قدم  برجوار  خدایی  زدند

همان ها که قول و وفا کرده اند                            بدیع بیعتی با خدا کرده اند

بیا درخدا خویش را گم کنیم                               به رسم شهیدان تکلم کنیم

تو ای خاک میهن بکن افتخار                              که چون گشته ایران زمین نامدار

 

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 21:46 توسط امیر حسین |

 

گفتم ای یار وفا رسم رسومی دارد                                   رفتنت   از  بر ما  رسم  وفاداری   نیست

گفت از روز ازل رسم فلک این بوده                                    ورنه این فصل وجدایی زجفا کاری نیست

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 21:40 توسط امیر حسین |

 

دوشم  بشارت  آمد  آن  یار  خواهد     آمد                      ساقی  بیار  جامی  دلدار  خواهد     آمد

گیتی به حسن رویش مس از می سبویش                       سر  داد  بانگ  شادی  عیار  خواهد  آمد

+ نوشته شده در جمعه دوازدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 21:35 توسط امیر حسین |